Legal audit

Via CyberContract heeft u toegang tot een scala aan juridische dienstverlening. We brengen u hiervoor graag in contact met onze partner Johan Vandendriessche.

Hieronder geven ze meer detailinformatie over enkele van hun diensten :

actions 15 

Contractuele risico- en schadebeperking

actions 16

Verwerking van persoonsgegevens

actions 17

Bescherming van bedrijfsgegevens

 


 

actions 15   Contractuele risico- en schadebeperking

 

Rechtspositie ten aanzien van leveranciers, dienstverleners en cliënteel

Als je een beroep doet op leveranciers of dienstverleners dan staat of valt je rechtspositie in geval van contractuele problemen meestal met de inhoud van je overeenkomst. Dit geldt eveneens voor verbintenissen aangegaan ten aanzien van eigen cliënteel:

 • Wat is het niveau van de overeengekomen dienstverlening? Kan deze dienstverlening correct geleverd worden? Is de SLA correct omschreven en gelden er sanctiemechanismen?
 • Is de SLA afdoende voor de onderneming? Dit is des te belangrijker indien je onderneming een beroep doet op een dienstverlener voor de organisatie van een proces dat je gebruikt voor dienstverlening aan jouw cliënteel. Een SLA ten aanzien van jouw cliënteel op 24/7 basis kan maar werken indien jouw dienstverlener deze SLA eveneens 24/7 afdekt (“back-to-back” dekking).
 • Wat met aansprakelijkheid en penaliteiten? Zijn de afspraken met cliënten en leverancier in lijn, zodat eventuele aansprakelijkheden afgedekt worden. Zo neen, denk dan zeker aan de verzekering van het resterende risico. Indien je b.v. een aansprakelijkheid van 1.000.000 € ten aanzien van een klant aanvaardt, terwijl je volledig afhankelijk bent van een onderaannemer, dan schuif je deze aansprakelijkheid best door.
 • Zijn specifieke afspraken met klanten weerspiegeld in de overeenkomsten met leveranciers? Als jouw klanten vertrouwelijk informatie of persoonsgegevens ter beschikking stellen, denk er dan aan om de contractuele bepalingen door te schuiven naar eventuele onderaannemers.
 • Beschikt u over richtlijnen voor onderaannemers? Veel klanten leggen gedragsregels en ethische codes op, die correct moeten worden doorgeschoven. Denk maar aan veiligheidsregels bij het gebruik van ICT-apparatuur.

Een duidelijke overeenkomst is de beste garantie om een dure rechtszaak te vermijden. Een duidelijke overeenkomst verhindert geschillen of laat minstens toe om eventuele geschillen snel buiten een rechtszaak om te regelen.

Laat uw overeenkomsten screenen door een expert!

 

Rechtspositie ten aanzien van werknemers

 • In de digitaliserende wereld, is het aangewezen om het gebruik van allerhande technologieën te regelen. Werknemers zijn zich meestal niet bewust van de risico’s van hun handelingen. Zelfs werknemers die te goeder trouw handelen kunnen zo schade berokkenen aan de onderneming, door onoplettendheid of door gebrek aan kennis. Policies zijn hier het instrument bij uitstek om werknemers te informeren en te waarschuwen. Denk aan een policy voor het gebruik van de ICT-middelen van de onderneming, voor surf- en e-mailgedrag, ...
 • Werknemers bezetten een sleutelrol in de onderneming, maar de belangen van de werkgever en de werknemer komen soms in een spanningsveld terecht.
  • Welke controles mag een werkgever uitvoeren op de werkvloer zonder het recht op privacy van de werknemer te schenden?
  • Wat met de bedrijfsmailbox van uw medewerker? Hoe kan deze e-mail gebruikt worden als bewijsmateriaal In een rechtszaak? Gepast advies verhindert opnieuw dure en lange rechtszaken of erger nog, dat het bewijs verworpen wordt omwille van inbreuken op de privacy van de werknemer.

 

 

actions 16   Verwerking van persoonsgegevens

 

Denk op tijd aan de analyse van de verwerking van persoonsgegevens

Voorkomen is beter dan genezen. Dit spreekwoord is evenzeer van toepassing op het uitwerken van een beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De Belgische wetgeving legt heel wat beperkingen op indien je persoonsgegevens verwerkt. Deze beperkingen kunnen een impact hebben op de manier waarop een project wordt uitgewerkt. Zo geldt b.v. voor direct marketing per e-mail een soft opt-in principe (voorafgaande toestemming met specifieke uitzonderingen). Een reclamecampagne per e-mail uitwerken zonder het inpassen van de vereiste van de voorafgaande toestemming is dus zinloos. Indien voldoende vroeg in de uitwerking van een project advies wordt ingewonnen, dan vermijd je daarmee mogelijk verkeerde keuzes en verloren investeringen en tijd. Denk eraan om keuzes op tijd en stond juridisch te laten screenen.

 

Audit

Heb je een historiek van bestaande verwerkingen en zie je door het bos de bomen niet meer, dan overweeg je best of een (beperkte) audit van de lopende verwerking nuttig kan zijn om de naleving van de wettelijke verplichtingen te garanderen en de risico’s ten aanzien van de betrokkenen en de toezichthouder te beperken of uit te sluiten. Je hebt sowieso nu reeds bepaalde documentatieplichten met betrekking tot de persoonsgegevens die je verwerkt.

 

Contact met betrokkenen en de toezichthouder

Het kan gebeuren dat een betrokkene contact opneemt met vragen rond zijn privacy of om de rechten uit te oefenen die de wet hem heeft toegekend, b.v. een recht op verbetering van onjuiste persoonsgegevens. De wet hoe en wanneer u moet voldoen aan dit verzoek. Wanneer er iets is misgelopen kan het zijn dat de betrokkene een klacht overmaakt aan de onderneming of aan de toezichthouder. Elk jaar ontvangt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ettelijke klachten. Weet je niet zeker wat je moet doen of vrees je de gevolgen van verdere stappen, denk er dan aan om extern advies in te winnen.

 

 

actions 17   Bescherming van bedrijfsgegevens

 

Intellectuele eigendomsrechten : bezit uw onderneming wel de nodige rechten?

Modeldocumenten, software, databanken en handleidingen ... Het zijn maar enkele voorbeelden van materialen die noodzakelijk zijn in het kader van de bedrijfsvoering, zowel intern als extern ten aanzien van de klanten. Heel wat ondernemingen staan echter niet voldoende stil bij de afdekking van de rechten die zij nodig hebben. Voorziet de overeenkomst in de juiste licentie? Hebben werknemers en dienstverlener een licentie verstrekt of de rechten overgedragen op de materialen die zij hebben ontwikkeld? Wist u dat werknemers niet automatisch hun auteursrechten overdragen aan hun werkgever, zelfs niet voor de auteursrechtelijk beschermde materialen die zijn creëren in de context van hun arbeidsovereenkomst? Ook hier zal een preventieve aanpak nuttig zijn om nare gevolgen te vermijden. Een vertrekkende werknemer kan wel eens problemen stellen voor het verdere gebruik van de materialen die deze werknemer heeft aangemaakt, b.v. een ontslagen werknemer die op zijn strepen staat.

 

Vertrouwelijkheidsovereenkomsten : een contractuele noodzaak

Stel je als onderneming gevoelige informatie ter beschikking van derden (klanten of leveranciers)? Weet dan dat de Belgische wetgeving doorgaans geen of slechts weinig bescherming biedt aan vertrouwelijke informatie (een voorbeeld van beperkte wettelijke bescherming is het regime van fabrieksgeheim). Een contractuele regeling dringt zich steeds op. De bescherming van de informatie staat of valt dan met de kwaliteit van de vertrouwelijkheidsovereenkomst die wordt gehanteerd. Let er bovendien op dat je niet in een situatie komt waarin jij vertrouwelijke informatie hebt ontvangen van derden onder een vertrouwelijkheidsverplichting, terwijl je deze informatie zelf doorgeeft zonder vertrouwelijkheidsovereenkomst.

 

Volg ons

linkedin facebook twitter  email

Contacteer ons

Heeft u vragen over uw contract, uw factuur of wenst u informatie over onze producten en diensten? Vul dan hier even het contactformulier in. Wij bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord.

Contacteer ons

Offerte

Indien u geïnteresseerd bent in een CyberCrime polis, kunt u hier online een offerte aanvragen. U hoeft slechts enkele basis gegevens te verstrekken, en wij doen de rest.

 

Bereken nu