Selecteer de taal

Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is CyberContract gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door CyberContract geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft CyberContract in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in haar werking onderzocht.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen

 1. Tussen CyberContract en een klant;
 2. Tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van CyberContract en haar bedrijfsstructuur;
 3. Tussen CyberContract en haar partners;
 4. Tussen klanten en de partners van CyberContract.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft CyberContract de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om situaties waarbij :

 • winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de klant;
 • CyberContract een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • er een financiële drijfveer bestaat om andere klanten te laten voorgaan;
 • onze klant dezelfde activiteit uitoefent;
 • CyberContract een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de klant voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • CyberContract deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van CyberContract;
 • Situaties eigen aan CyberContract: vb tegenstrijdige belangen tussen een partner-makelaar, een aanbrenger, een CyberContract-partner, de klant.

 

Welke maatregelen neemt CyberContract

CyberContract neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • een interne instructienota;
 • een aangepast verloningsbeleid;
 • een beleid dat het recht voorbehoudt van CyberContract om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van CyberContract aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

Wat is de procedure?

 

Belangenconflict flow

  

 

 

 

 

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door CyberContract over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Volg ons

linkedin facebook twitter  email

Contacteer ons

Heeft u vragen over uw contract, uw factuur of wenst u informatie over onze producten en diensten? Vul dan hier even het contactformulier in. Wij bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord.

Contacteer ons

Offerte

Indien u geïnteresseerd bent in een CyberCrime polis, kunt u hier online een offerte aanvragen. U hoeft slechts enkele basis gegevens te verstrekken, en wij doen de rest.

Bereken nu