Selecteer de taal

Deze verklaring beschrijft hoe CyberContract BV, met maatschappelijke zetel te B-2550 Kontich (België), Prins Boudewijnlaan 7D 0101, ondernemingsnummer 0557.948.651, FSMA 113529A (“Wij”), uw persoonsgegevens verwerken in de context van haar activiteiten.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens.

De verwerkingen

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Klantenbeheer, met inbegrip van het beheer van verzekeringen (contractuele noodzaak) (wettelijke verplichting)
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens en bijzonderheden (betalingsgegevens, privé en professioneel vermogen en financiële activiteiten)
  • Persoonlijke kenmerken
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
  • Gegevens betreffende de gezondheid (mits uw uitdrukkelijke toestemming)

 • Geschillenbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijwaring van onze financiële belangen)
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens en bijzonderheden (betalingsgegevens, privé en professioneel vermogen en financiële activiteiten)
  • Persoonlijke kenmerken
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
  • Identiteitskaart en rijksregisternummer
  • Gegevens betreffende de gezondheid (noodzakelijk voor rechtsvorderingen)

 • Direct marketing (gerechtvaardigd belang) (toestemming)
  • Identificatiegegevens
  • Persoonlijke kenmerken
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

 • Leveranciersbeheer en beheer van commerciële partners (contractuele noodzaak)
  • Identificatiegegevens van u en een aantal van uw werknemers
  • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting)
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
  • Identiteitskaart en rijksregisternummer

 • Fraudepreventie- en bestrijding (gerechtvaardigd belang, nl. fraudepreventie en bestrijding) (wettelijke verplichting)
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens
  • Identiteitskaart en rijksregisternummer

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking. Voor de gevoelige gegevens betreft het persoonsgegevens waarvoor een uitdrukkelijke toestemming werd bekomen van de betrokkene.

Een aantal gegevens worden verkregen bij derden (b.v. uw adviseurs verstrekken Ons op uw instructie persoonsgegevens, waaronder notarissen, advocaten en ander professionele adviseurs) en bij publieke bronnen (het Belgisch Staatsblad, KBO en overheidsdiensten). Er worden verder ook persoonsgegevens verkregen via onze (commerciële) partners en andere entiteiten waarmee wij een samenwerking hebben met het oog op het aanbieden van bepaalde diensten, dan wel met het oog op het verstrekken van relevante informatie (b.v. uw makelaar).

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden opgestart of voortgezet.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;
 • Geschillenbeheer: tot 2 jaar na het einde van het geschil
 • Fraudepreventie- en bestrijding: 10 jaar na het einde van overeenkomst/transactie;
 • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact, met dien verstand dat een hernieuwing van deze termijn mits uw toestemming mogelijk is;
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijn.

 

Uitvoer van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens bij voorkeur binnen de Europese Economische Ruimte.

Omwille van het wereldwijde karakter van onze activiteiten, kunnen wij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens door te geven naar ontvangers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen wij er zorg voor dragen dat deze persoonsgegevens worden uitgevoerd onder (a) EU/US Data Privacy Framework voor ontvangers in de Verenigde Staten van Amerika, (b) modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie, (c) ondergeschikt, andere modaliteiten voor de uitvoer van persoonsgegevens overeenkomstig de AVG.

 

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij delen uw persoonsgegevens met uzelf en, in voorkomend geval, (a) uw werkgever of bepaalde van uw werknemers en (b) professionele adviseurs die door u worden aangeduid;
 • Wij delen uw persoonsgegevens met banken, verzekeringsmaatschappijen en makelaars, binnen de context van uw relatie met deze partijen;
 • Wij delen uw persoonsgegevens met overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen
 • Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand
 • Wij doen een beroep doen op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten
 • Wij doen een beroep op gespecialiseerde bedrijven ikv continue niet invasieve risico analyse
 • Wij doen een beroep op gespecialiseerde bedrijven die niet invasieve risico analyse kunnen uitvoeren ikv initiatieven die gericht zijn op het meer bewust maken en beveiligen van onze klanten. Hiervoor kan u telkens aangeven wel of niet te willen deelnemen.

 

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. de accountgegevens van uw eigen informaticasystemen en accounts vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

 

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie.
 • Het recht op gegevenswissing, beperking en het recht om vergeten te worden;
 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken
 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit)

Alvorens klacht in te dienen, moedigen Wij u aan om contact met ons op te nemen om een snelle oplossing voor uw klacht te kunnen vinden.

De uitoefening van deze rechten is door de AVG onderworpen aan bepaalde voorwaarden, waardoor bepaalde rechten onder bepaalde omstandigheden niet van toepassing zijn. Indien u hierover vragen heeft, kan u Ons steeds contacteren.

 

Hoe kan u ons contacteren?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Cybercontract BV

Prins Boudewijnlaan 7D 0101

2550 Kontich

Tel +32 3 369 09 68

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.cybercontract.eu

 

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zullen Wij u hierop attent maken via onze website of via een bericht per e-mail.

Volg ons

linkedin facebook twitter  email

Contacteer ons

Heeft u vragen over uw contract, uw factuur of wenst u informatie over onze producten en diensten? Vul dan hier even het contactformulier in. Wij bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord.

Contacteer ons

Offerte

Indien u geïnteresseerd bent in een CyberCrime polis, kunt u hier online een offerte aanvragen. U hoeft slechts enkele basis gegevens te verstrekken, en wij doen de rest.

Bereken nu